Åpenhetsloven

Arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.
Her kan du lese hvordan Tendenz Hårpleie AS (Tendenz) forholder seg til, og jobber med, etterfølgende av åpenhetsloven.

Loven pålegger virksomheter som Tendenz en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i
en rapport som skal publiseres minst en gang i året. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen
skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Tendenz samarbeid med og oppfølging av leverandører
Vi forventer at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering
eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på tilsvarende måter som Tendenz, gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss.

Tendenz jobber med å kartlegge vår leverandørkjede og våre samarbeidspartnere, og foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper.
Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og
anstendige arbeidsforhold som skjer i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

Leverandørkjeden til Tendenz er omfattende med mange ledd og underleverandører som igjen har sine forsyningskjeder. Tendenz har derfor en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingen
i samsvar med åpenhetslovens formål. FNs retningslinjer anerkjenner at selskapene ikke kan håndtere alle de potensielle effektene i verdikjeden samtidig og på egen hånd, og forventer derfor at
alle selskap gjør prioriteringer i arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til omfang og utstrekning av potensielle og faktiske effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til Tendenz vil bli publisert på denne siden.

Informasjon
Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Ved ønske om slik informasjon fra oss kan følgende e-post benyttes: kundeservice@tendenz.net

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.pdf

Redegjørelse signert av styret.pdf